เว็บ รูเล็ตออนไลน์,รูเล็ตออนไลน์ มือถือ,รูเล็ตออนไลน์ เกม
serii de timp
2023-01-26 

INSTITUTULNAIONALDESTATISTIC

Bd.Liberttii16,BucuretiSector5,ROMNIA

Revista Romana de Statistica

Sanatate, invatamant,cultura

Statistica intreprinderilor

Venituri, castiguri, consum

Baza de date TEMPO - serii de timp: selectati o matrice din domeniul MISCAREA NATURALA A POPULATIEI

POP201A - Nascuti vii pe sexe, medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP201B - Nascuti vii pe grupe de varsta ale tatalui si grupe de varsta ale mamei, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP201C - Nascuti vii dupa rangul nascutului viu , pe grupe de varsta ale mamei

POP201D - Nascuti vii pe judete si localitati

POP201E - Nascuti vii dupa locul nasterii si asistenta acordata la nastere

POP201F - Varsta medie a mamei la nastere, pe medii de rezidenta

POP201G - Intreruperi de sarcina, pe grupe de varsta ale mamei

POP201H - Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe, medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP201I - Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe grupe de varsta ale tatalui si grupe de varsta ale mamei, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP201J - Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania dupa rangul nascutului viu, pe grupe de varsta ale mamei

POP201K - Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

POP201L - Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania dupa locul nasterii si asistenta acordata la nastere

POP201M - Varsta medie a mamei la nastere, pe medii de rezidenta pentru nascutii-vii cu resedinta obisnuita in Romania

POP202A - Rata de natalitate pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP202B - Rata de natalitate pentru nascutii-vii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP203A - Rata de fertilitate pe medii de rezidenta, grupe de varsta ale mamei, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP203B - Rata de fertilitate pentru nascutii-vii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, grupe de varsta ale mamei, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP204A - Nascuti morti pe grupe de varsta ale mamei

POP204B - Nascuti morti pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP204C - Nascuti morti pe judete si localitati

POP204D - Nascuti morti cu resedinta obisnuita in Romania pe grupe de varsta ale mamei

POP204E - Nascuti morti cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP204F - Nascuti morti cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

POP205A - Rata mortinatalitatii pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP205B - Rata mortinatalitatii pentru nascutii morti cu resedita obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP206A - Decedati pe sexe, medii de rezidenta si grupe de varsta

POP206B - Decedati pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP206C - Decedati pe cauze de deces, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP206D - Decedati pe judete si localitati

POP206E - Decedati pe sexe, grupe de varsta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP206F - Decedati pe sexe si cauze de deces

POP206G - Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe, medii de rezidenta si grupe de varsta

POP206H - Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP206I - Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe cauze de deces, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP206J - Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

POP206K - Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe, grupe de varsta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP206L - Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe si cauze de deces

POP207A - Rata mortalitatii pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP207B - Rata mortalitatii pe grupe de varsta si sexe

POP207C - Rata mortalitatii pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP207D - Rata mortalitatii pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania pe grupe de varsta si sexe

POP208A - Decedati sub 1 an, pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP208B - Decedati sub 1 an pe grupe de varsta

POP208C - Decedati sub 1 an pe judete si localitati

POP208D - Decese sub 1 an, pe cauze de deces

POP208E - Decedati sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania, pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP208F - Decedati sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania pe grupe de varsta

POP208G - Decedati sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

POP208H - Decese sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania, pe cauze de deces

POP209A - Rata mortalitatii infantile pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP209B - Rata mortalitatii infantile pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania, pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP210A - Casatorii pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP210B - Casatorii dupa grupa de varsta a sotilor

POP210C - Casatorii dupa starea civila anterioara a sotilor

POP210D - Casatorii pe judete si localitati

POP211A - Rata de nuptialitate pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP216A - Varsta medie a sotilor la casatorie pe medii de rezidenta, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP216B - Varsta medie la prima casatorie pe medii de rezidenta, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP212A - Divorturi pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP212B - Divorturi pe judete si localitati

POP212C - Divorturi dupa grupa de varsta a sotilor

POP212D - Divorturi dupa durata casatoriei

POP212E - Divorturi dupa numarul copiilor minori ramasi dupa desfacerea casatoriei, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP213A - Rata de divortialitate pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP214A - Sporul natural al populatiei pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP214B - Sporul natural al populatiei rezidente pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP215A - Rata sporului natural al populatiei pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP215B - Rata sporului natural al populatiei rezidente pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

POP217A - Durata medie a vietii pe medii de rezidenta, sexe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Proiect finanat de Uniunea European© 1998-2018 Institutul Naional de Statistic

Reutilizarea coninutului acestui website, integral sau parial, n form original sau modificat, precum i stocarea ntr-un sistem de regsire sau transmiterea sub orice form i prin orice mijloace se fac numai conformlicenei pentru o guvernare deschis.

Utilizarea coninutului acestui website, cu titlu explicativ, n articole, studii, cri este autorizat numai cu indicarea clar i precis a sursei.

ข้อมูลอุตสาหกรรม